24.04.2024. - 27.04.2024.

Trebinje, Dubrovnik, Hercegovačka Gračanica, Manastir Tvrdoš

Putujemo za:

dana
sati
Na ovo putovanje smo već otišli.

Broj mesta je ograničen i rezervacije se primaju do popune mesta

Program putovanja

1.dan BEOGRAD-TREBINJE

Polazak iz Beograda u jutarnjim časovima (Skerlićeva ulica)

Vožnja ka Trebinju sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i potrebnim pauzama. Pauza za ručak u Višegradu. Nastavak puta i dolazak u Trebinje u večernjim časovima. Trebinje se nalazi na krajnjem jugu Herccegovine, naslonjen na reku Trebišnjicu. Grad sunca i platana, sa preko 260 sunčanih dana u godini, najlepši je grad Hercegovine. Nalazi se na svega 30 kilometara od Jadranskog mora, zbog čega predstavlja tipičan mediteranski grad, sa jakim uticajem osmanske arhitkture. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Večera. Noćenje.     

2.dan TREBINJE-DUBROVNIK

Doručak.Polazak na izlet za Dubrovnik. Stari grad se nalazi unutar skoro dva kilometra zidina, sa velikim brojem znamenitosti, kao što su: Onofrijeva česma, Orlandov stub, Knežev dvor, palata Sponza, katedrala Svetog Vlaha. Slobodno vreme za razgled i uživanje. Potom, u dogovoreno vreme, povratak u Trebinje. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

3.dan  HERCEGOVAČKA GRAČANICA-MANASTIR TVRDOŠ

Doručak. Krećemo u obilazak gradskih znamenitosti. Odlazak do brda Crkvine, na kome se nalazi crkva Hercegovačka Gračanica. Izgrađena je 2000.godine, a u njoj je sahranjen Jovan Dučić. Nastavak prema manastiru Tvrdoš. Po predanju, njegovi ktitori su bili car Konstantin i carica Jelena. Današnje zdanje izgrađeno je u šesnaestom veku, dok svoj konačni izgled dobija tokom dvadesetog veka. Degustacija manastirskog vina i obilazak manastira. Nakon obilaska, povratak u Trebinje. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

4.dan TREBINJE-BEOGRAD

Doručak. Polazak ka Srbiji. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. 

CENA

Redovna cena: 186€.

CENA ARANŽMANA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA PENZIONERSKI SERVIS: 169€

U cenu je uključeno:

 • Prevoz turističkim autobusom (16-53 sed),
 • Smeštaju u hotelu Leotar u Trebinju, na bazi tri polupansiona (PP)
 • Obilasci prema programu putovanja,
 • Izlet do Dubrovnika,
 • Hercegovačka Gračanica, manastir Tvrdoš
 • Degustacija vina u manastiru Tvrdoš
 • Usluge turističkog vodiča tokom putovanja i obilazaka
 • Troškovi organizacije

U cenu nije uključeno:

 • Doplata za jednokrevetnu sobu na upit
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
 • Individualni troškovi i nenavedene usluge

Načini plaćanja:

 • Prilikom rezervacije kompletnog iznosa gotovinski, platnim karticama ili na račun agencije;
 • Prilikom rezervacije 30%, a ostatak u jednakim mesečnim ratama, do 15-og u mesecu, poslednja rata 10 dana pre polaska,na račun agencije ili u kancelariji agencije gotovinski ili platnim karticama;
 • Prilikom rezervacije 30%, a ostatak u jednakim ratama čekovima građana (realizacija posle 10-og u mesecu, počevši od narednog meseca u kome je izvršena rezervacija. Realizacija poslednjeg čeka u mesecu koji prethodi putovanju)

* Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona. Organizator putovanja dva dana pred put šalje obaveštenje o polasku sms porukom.

*Ukoliko putnik ne dobije sms poruku, dužan je da kontaktira agenciju radi dobijanja tačnih informacija o polasku.

* Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

* Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

* Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

* Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

* Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

* Rok za prijavu uglavnom od popunjenosti

* Maloletni putnici prilikom putovanja u inostranstvo moraju imati overenu saglasnost roditelja

* Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

* Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

* Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

* Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

* Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja ne odgovara zbog gubitka ličnih stvari

* Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

* Agencija zadržava pravo korekcije cene aranžmana u slučaju promena na devizom tržištu, a koja utiču na promene cena usluga.

Molimo Vas da pre zaključenja Ugovora o putovanju pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA SENIOR TRAVEL, LICENCA 11/2023

Informacije i rezervacije u kancelariji TA Senior Travel , ulica Deligradska 27, I sprat,  kancelarija 102,

svakog radnog dana od 9 – 15 časova, tel: 011/6557-221

Opšte informacije

Vrsta izleta

Evropski gradovi

Lokacija

BiH/Hrvatska

Datum putovanja

24.04.2024. - 27.04.2024.

Popust

Za članove udruženja penzionerski servis

Pogledajte još

EVROPSKI GRADOVI

EVROPSKI GRADOVI

Zanima Vas ovo putovanje?

Ako nam upit stigne radnim danima do 14 časova, trudićemo se da na njega odgovorimo istog dana. Ako upit stigne nakon 14 časova ili van radnog vremena, ne brinite! Naš tim će pažljivo zabeležiti vaš zahtev i odgovoriti vam prvog radnog dana.