Na osnovu ĉlana 68. stav 1. taĉka 2. a u skladu sa ĉl. 70. i 71. Zakona o turizmu („Sl.glasnik RS”, br.17/2019), direktor
TA„DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE TURIZMA I TRGOVINE SENIOR
TRAVEL D.O.O. BEOGRAD” (u daljem tekstu: TA“SENIOR TRAVEL D.O.O. BEOGRAD”), kao turistiĉka agencija
organizator turistiĉkog putovanja, dana 24.02.2023. godine utvrĊuje sledeće

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

 1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
  Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (u daljem tekstu: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika
  iz Ugovora (u daljem tekstu: Putnik) potvrĊuje da su mu uruĉeni ovi Opšti uslovi putovanja (u daljem tekstu: Opšti
  uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen program putovanja (u daljem tekstu: Program),
  da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim
  mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.
  Odredbe ovih Opštih uslova ĉine sastavni deo Ugovora izmeĊu Putnika i TA “SENIOR TRAVEL D.O.O. BEOGRAD”
  kao organizatora turistiĉkog putovanja (u daljem tekstu: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim
  odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom. Pre zakljuĉivanja Ugovora, Organizator moţe u svako
  doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku bez odlaganja u pisanoj formi,
  putem e-maila ili SMS porukom ili drugim trajnim nosaĉem zapisa, tako da Putnik i Organizator saglasno konstatuju da
  je Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten, pre zakljuĉenja Ugovora.
  U sluĉaju postojanja razlike izmeĊu prijave Putnika i izmenjenog opisa usluga u Programu, izmenjeni Program smatra se
  novom ponudom i obavezuje Organizatora u roku od dva dana od dana kada je Putnik obavešten o izmeni Programa.
  Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u roku od naredna dva dana od dana prijema obaveštenja o tome da li prihvata
  izmenu opisa usluga u Programu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim.
  Organizator putovanja je pre potpisivanja Ugovora, upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancije putovanja za sluĉaj
  insolventnosti i naknade štete.
 2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:
  Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaĉu zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje
  moţe prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turistiĉkim
  agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljĉen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (u daljem tekstu: Posrednik).
  Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turistiĉko putovanje duţan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju
  naznaĉi svojstvo u kome nastupa. Prijava Putnika postaje punovaţna kada je potvrĊena zakljuĉenjem Ugovora, na naĉin
  na koji je Prijava uĉinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranţmana, ako drugaĉije nije ugovoreno.
  Ostatak ugovorene cene, ako drugaĉije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre poĉetka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku
  ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa taĉkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata
  akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog odreĊenog putnika iz Ugovora.
  Zakljuĉenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne moţe se menjati,osim ako ugovorne strane izriĉito
  ugovore drugaĉije, ili ako promene nastanu usled više sile ili drugih okolnosti koje se nisu mogle predvideti u vreme
  zakljuĉenja Ugovora. Ukoliko doĊe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene vaţe za sve navedene
  putnike u Ugovoru.
  Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na raĉun Organizatora ili Posrednika. U sluĉaju neblagovremene
  uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranţmana, Organizator putovanja moţe odustati od
  Ugovora i traţiti nadoknadu u skladu sa taĉkom 12. ovih Opštih uslova.
 3. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA:
 • U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se iskljuĉivo Organizator saglasio ili
  je Putnik doplatio liĉne ţelje (sedišta u autobusu, dole, gore, levo.., spratnost smeštajnog kapaciteta, odgovarajući
  pogled.., i sl.);
 • Isplati srazmernu realnu razliku izmeĊu ugovorene cene i cene putovanja, sniţene srazmerno neizvršenju ili
  nepotpunom izvršenju Ugovora (u daljem tekstu: Sniţenje cene), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije –
  prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali:
  krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pruţalac usluga u realizaciji Programa,
  delovanjem više sile ili nepredviĊenih dogaĊaja na koje Organizator nema uticaja i ĉije su posledice neizbeţne uprkos
  primeni, duţne paţnje ili nekim drugim dogaĊajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati;
 • Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a
  izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nuţnu pomoć Putniku;
 • Organizator ne odgovara za usluge pruţene Putniku od strane drugih lica van Programa;
 • Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadrţane u Programu, Ugovoru ili
  Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili
  reklamacije Putnika.
 1. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA:
 • Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom putovanja, da istakne
  posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom;
 • Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeĊuje i za njih ne odgovara Organizator;
 • Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na naĉin predviĊen Ugovorom; – Da Organizatoru blagovremeno
  dostavi taĉne i kompletne identifikacione podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on,
  njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove odreĊene propisima naše zemlje, tranzitne i odredišne zemlje (graniĉni,
  carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi);
 • Da nadoknadi štetu koju priĉini neposrednim pruţaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa
  ili ovih Opštih uslova;
 • Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove, prouzrokovane
  zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene;
 • Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti, po pravilu u pisanoj formi, Organizatoru ili licima
  navedenim u putnoj dokumentaciji;
 • Da se pre zakljuĉenja Ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (www.msp.gov.rs)
  i na druge naĉine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
 • Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o taĉnom vremenu
  polaska i povratka sa putovanja.
 1. CENE I SADRŢAJ USLUGA:
  Organizator prodaje turistiĉko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Prodajna cena moţe
  biti iskazana u dinarima ili u stranoj valuti. Kada su cene su iskazane u stranoj valuti, obraĉun uplata vrši se u dinarima
  prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate, odnosno, po kursu navedenom u Programu, ili ako drugaĉije
  nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
  Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom
  izvršiocu usluge. Cena iz Ugovora sadrţi sve one troškove koji ĉine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turistiĉkog
  putovanja i ukljuĉuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga proseĉnog
  kvaliteta, uobiĉajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaja, ishrane, prevoza, transfera, redovne usluge
  predstavnika na destinaciji, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju Putnik plaća (u
  daljem tekstu: Standardne usluge). Cena aranţmana ne ukljuĉuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (u daljem
  tekstu: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i luĉkih taksi, lokalnog turistiĉkog vodiĉa, turistiĉkog animatora,

fakultativnih programa, korišćenja leţaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije,
osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima ureĊaja, rekreativnih, lekarskih,
telefonskih i drugih usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi,
sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veliĉina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (u daljem tekstu: Posebne
usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviĊene Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu
odreĊeni su od neposrednih pruţalaca usluga i iste treba tumaĉiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti,
relevantan je kalendarski datum, kada dete navršava dve godine u odnosu na dan poĉetka putovanja, a ne datum
zakljuĉenja ugovora). U sluĉaju pogrešno navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo da naplati razliku do pune
cene putovanja. U cenu nisu ukljuĉeni i Organizator ne moţe biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno izvršene
usluge, koje izvrši i naplati inopartner, odnosno, neposredni pruţalac usluga, a nisu bile predviĊene Programom ili
Posebnim ugovorom, kao i za uĉešće putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

 1. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:
  Ukoliko Putnik blagovremeno otkaţe putovanje (od 90 do 45 dana) – Organizator ima pravo na naknadu uĉinjenih
  administrativnih troškova. Organizator moţe zahtevati povećanje ugovorene cene pre poĉetka putovanja ako je nakon
  zakljuĉenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izraţena u dinarima i to odmah po saznanju
  da je došlo do povećanja cena od strane izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik
  ima pravo da zahteva zamenu za sliĉan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili moţe putem pisanog otkaza
  raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako u primerenom roku, ne duţem od 48 sati, Putnik pisanim putem ne obavesti
  organzatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor. Naknadna sniţenja cena Programa ne
  mogu se odnositi na već zakljuĉene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.
 2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:
  Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge proseĉnog kvaliteta, uobiĉajene i specifiĉne za
  odreĊene destinacije, mesta i objekte. U sluĉaju da putnik ţeli neke usluge van Programa, o tome mora zakljuĉiti Poseban
  ugovor. Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i
  neposrednih pruţalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i drugih lica), osim ako Putnika nije izriĉito uputio na iste.
  Organizator odgovara samo za opise usluga sadrţanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da
  oĉigledne štamparske i raĉunske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora. Smeštajni objekti i smeštajne
  jedinice, prevozna sredstva i druge usluge, opisani su prema sluţbenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme
  objavljivanja Programa, razliĉiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i

kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranţmana, izabrane destinacije i kategorizacije, odreĊene po lokalnim-
nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.

Datum poĉetka i završetka putovanja utvrĊen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom
objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta,
uslovljen je procedurama na graniĉnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadleţnih vlasti, tehniĉkim i
vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiĉu na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje
Organizator ne moţe uticati, te zbog toga za takve sluĉajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz
Programa su predviĊeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja – već samo oznaĉavaju
kalendarski dan poĉetka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog veĉernjeg, noćnog ili
ranog jutarnjeg leta ili prevoza, ulaska u sobu u kasnim veĉernjim ĉasovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim
ĉasovima i sliĉno.
Za avio aranţmane, ugovoreno vreme poĉetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje dva ĉasa
ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane avio-kompanije. U sluĉaju pomeranja navedenog vremena
poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i meĊunarodni propisi iz
oblasti aviosaobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona, kod ĉarter letova je u kasnim veĉernjim

ili ranim jutarnjim ĉasovima, i ako je npr. obezbeĊen ugovoreni poĉetni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u
smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turistiĉkog vodiĉa, pratioca, lokalnog vodiĉa, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo
celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nuţnu pomoć Putniku, po unapred utvrĊenim
terminima periodiĉnog deţurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan naĉin. Instrukcije i uputstva
ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugih
propisa), obavezuju Putnika, a nepridrţavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne
posledice i štetu u takvom sluĉaju, snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne
odraţavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da
bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je duţаn dа ponudi Putniku drugi odgovаrаjući prevoz, do
okonĉаnjа turistiĉkog putovаnjа, bez dodаtnih troškovа zа Putnika, kаo i dа isplаti eventuаlnu rаzliku u ceni izmeĊu
ugovorenih i pruţenih uslugа u smislu ĉlana 103. Zakona o zaštiti potrošaĉa. Organizator snosi sve troškove alternativnog
prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.
Kad treće lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo odreĊenu turistiĉku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za
nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene
cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje
posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.

 1. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
  8.1. Smeštaj: obavezno naznaĉen u Programu putovanja, sa napomenom da:
 • Putnik će biti smešten u bilo koju sluţbeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u
  Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i poloţaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr.
  katakteristike;
 • Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 ĉasova na dan poĉetka korišćenja usluge, a napuštanje objekta
  najkasnije do 09,00 ĉasova na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog,
  odnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske
  usluge, ni na cenu prevoza;
 • Trokrevetne i ĉetvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) odreĊuju se u skladu sa kategorizacijom
  i propisima domicilne zemlje – Funkcionisanje klima ureĊaja u smeštajnim objektima razliĉit je po destinacijama i
  objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 ĉasa;
 • Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i
  obiĉaja utvrĊenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pruţalaca usluga;
 • Nakon otpoĉinjanja turistiĉkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj moţe se bez
  saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret
  Organizatora, a smeštaj u objekte niţe kategorije moţe se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni
  srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta;
 • Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naroĉito na: deponovanja
  i ĉuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u
  odreĊeno vreme, broj osoba u sobi i dr., jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
  8.2. Ishrana: obavezno naznaĉena u Programu putovanja, sa napomenom da:
 • Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi preteţno od visine cene aranţmana, kategorije objekta, destinacije i
  lokalnih obiĉaja bez obzira da li je usluţivanje po principu samoposluţivanje ili posluţivanja (menija);
 • Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima, i ne mora biti identiĉna ni
  u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao Putnika sa sadrţajem All inclusive usluge u pismenoj
  formi;
 • Doruĉak, ako drugaĉije nije naznaĉeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doruĉak;
 • Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluţivanja uslugu
  ishrane izvrši posluţivanjem, ukoliko je predviĊeno Programom putovanja.

U smeštajnom objektu su identiĉni uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica, ili lica sa
posebnim potrebama. U sluĉaju, da na licu mesta, Putnik sa neposrednim pruţaocem ishrane postigne drugaĉiji dogovor
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom.
8.3. Prevoz: Ako drugaĉije nije posebno ugovoreno:

 • Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turistiĉkim autobusima ili drugim sredstvima, prema propisima i
  kriterijumima koji vaţe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angaţuje Organizator, i primenjuju se propisi,
  principi i pravila odreĊenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva
  numerisana sedišta, niti ukljuĉen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuĊeno
  mesto u prevoznom sredstvu;
 • Organizator ima pravo da za prevoz angaţuje sve tipove turistiĉkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviĊene
  propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angaţuje
  minibus potrebno je definisati broj sedišta;
 • Za vreme voţnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je duţan da svu nastalu
  štetu svojom nepaţnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je duţan, da pre puta proveri i usaglasi
  svoja liĉna i putna dokumenta i prtljag, a u sluĉaju uoĉene nepravilnosti obavesti vodiĉa/pratioca putovanja;
 • Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu
  putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog
  sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog
  sredstva, odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz taĉke 12. Opštih uslova;
 • Putni pravac, pauze, mesta i duţine njihovog trajanja odreĊuje vodiĉ/pratilac – vozaĉ. Vodiĉ/pratilac -vozaĉ ima pravo
  da, zbog nepredvidivih, neiţbeţnih ili bezbedosnosnih i sliĉnih okolnosti, promeni red voţnje, itinerer puta, ili redosled
  obilazaka lokalitata. – Putnik je duţan da se pridrţava upustava vozaĉa ili vodiĉa/pratioca putovanja (duţine pauze i sl..);
 • NeusklaĊenost liĉnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za
  posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili ĉak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi
  Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruĉi na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji
  mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili
  nestanka tokom putovanja;
 • Avionske ili posebne prevozne karte vaţe samo na njima naznaĉenim datumima i vremenima;
 • Prevoz Putnika vazdušnim, ţelezniĉkim, morskim, reĉnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, obavlja se i direktna je
  odgovornost ovih prevoznika, odreĊena u skladu sa propisima i obiĉajima,kojima se regulišu pomenute vrste prevoza, i
  van uticaja i odgvornosti su Organizatora.
 1. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:
  Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se iskljuĉivo na drţavljane sa putnom ispravom Republike Srbije. Putnik je
  duţan obavestiti Organizatora da ne putuje sa putnom ispravom R.Srbije a organizator će drţavljane drugih drţava uputiti
  da se informiše kod nadleţnog konzulata ili drugog organa pre zakljuĉenja ugovora (viznim, carinskim, zdravstvenim i
  dr.) koji vaţe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, odnosno Putnik je duţan da obezbedi potrebne uslove i isprave
  blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati vaţeću putnu ispravu, sa rokom vaţenja još
  najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i
  dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Sluţbenik turistiĉke agencije Organizatora, niti
  Posrednika, nije ovlašćen da utvrĊuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u
  postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu
  odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pograniĉne vlasti ili imigracione sluţbe ne odobre ulazak,
  tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik, za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, duţan je
  o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
  Putnik je duţan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifiĉna ishrana,
  karakteristike smeštaja itd., zbog hroniĉne bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom Organizator ne preuzima

nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima vaţe posebna pravila,
koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odreĊenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebne
vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u sluĉaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.
Putnik je duţan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u
sluĉaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik.
Ukoliko se putovanje ne moţe realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove taĉke, primenuju se odredbe
taĉke 12. Opštih uslova.

 1. PRTLJAG: Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljaga do odreĊene teţine koju odreĊuje avio prevoznik, o
  ĉemu je putnik obavešten u Programu putovanja, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema vaţećim cenama
  prevoznika naznaĉenim u Programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je
  iskljuĉiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ruĉnim
  prtljagom, te preporuĉujemo za više informacija da se Putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon
  011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je duţan da prijavi bez odlaganja
  na licu mesta, nadleţnoj aerodromskoj sluţbi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako
  nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u
  toku puta, predstavniku Organizatora.
  Kod prevoza autobusom, Putnik moţe poneti 1 (jedan) komad prtljaga iskljuĉivo sa liĉnim stavarima po korisniku
  sedišta, i predati ga ovlašćenom licu prevoznika. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je duţan
  voditi brigu o liĉnom, ruĉnom prtljagu unetom u prevozno sredstvo, kao i o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga
  predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, Putnik
  ostvaruje kod Organizatora putovanja ili direktno kod prevoznika, zavisno i od medjunarodnih propisa. Prenos prtljaga od
  mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza Putniika (prevoz će biti što je moguće bliţe smeštajnom objektu). Za
  zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost. Osim kod namere i grube nepaţnje,
  Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene predmete, koji se obiĉno ne nose sa sobom, izuzev kada je izriĉito
  preuzeo predmete na ĉuvanje. Zato se Putniku ne preporuĉuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da
  iste preda uredno na ĉuvanje ili da ih nose sa sobom. Duţnost Putnika je da vidljivo oznaĉi svoj prtljag sa liĉnim
  podacima, i da liĉna dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne
  odgovara za njihov nestanak. Preporuĉuje se, da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehniĉki instrumenti i medikamenti,
  nose iskljuĉivo u ruĉnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef, ako je moguće. Putnik ima obavezu da prijavi
  gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku Organizatora.
 2. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
  11.1. Pre poĉetka putovanja: Organizator pre poĉetka putovanja moţe vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su
  izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti.
  Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smanjenje troškova ide u korist Putnika. Zamena
  ugovorenog smeštaja moţe se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta
  više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u Programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih
  razloga, Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja
  u smislu ĉlana 879. Zakona o obligacionim odnosima. Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u sluĉaju: 1) Nedovoljnog
  broja prijavljenih putnika, obavezno naznaĉen u Programu putovanja, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio u roku
  iz Programa putovanja pre poĉetka turistiĉkog putovanja i to: 5 dana pre putovanja za aranţmane sa noćenjem i 3 dana
  pre putovanja za izlete; 2) Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a
  koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i
  Ugovor ne zakljuĉuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana
  otkaza.
  U sluĉaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriĉe bilo kakvih potraţivanja prema Organizatoru, po osnovu
  prvobitno zakljuĉenog Ugovora.

11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja zadrţava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo
promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red
letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, guţva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta
predviĊenog za obilazak, promene u viznom reţimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i
objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku, o ĉemu je duţan bez
odlaganja na najpogodniji naĉin obavestiti Putnika. U navedenim sluĉajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne
troškove izmene Programa. Ukoliko Putnik ometa sprovoĊenje putovanja usled grubog i nedoliĉnog ponašanja, bez
obzira na izreĉenu opomenu, Organizator moţe zahtevati nadoknadu priĉinjenih eventualnih troškova.
U sluĉaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti,a koja se mogu
podvesti pod višu silu (teroristiĉkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne
nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri ĉemu Organizator ima pravo na
stvarne odnosno uĉinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne
preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuĊeni povratak obezbeĊenim prevoznim sredstvom.

 1. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
  12.1. Pre poĉetka putovanja: Putnik ima pravo da pre poĉetka putovanja odustane od putovanja, o ĉemu je duţan pismeno
  izvestiti Organizatora na naĉin, kako je zakljuĉen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za
  obraĉun naknade koja pripada Organizatoru, izraţene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja,
  ako Programom nije drugaĉije odreĊeno, i to:
  -10 % ako se otkaţe od 44 do 30 dana pre poĉetka putovanja;
  -20 % ako se otkaţe 29 do 20 dana pre poĉetka putovanja;
  -40 % ako se otkaţe 19 do 15 dana pre poĉetka putovanja;
  -80 % ako se otkaţe 14 do 10 dana pre poĉetka putovanja;
  -90 % ako se otkaţe 9 do 6 dana pre poĉetka putovanja;
  -100 % ako se otkaţe 5 do 0 dana pre poĉetka putovanja ili u toku putovanja.
  Ukoliko Putnik blagovremeno otkaţe putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade samo za uĉinjene
  administrativne troškove.

Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, i to:
a) kod brodskih krstarenja:
-15% od 90 do 45 dana pre poĉetka putovanja;
-30% od 44 do 29 dana pre poĉetka putovanja;
-50% od 28 do 15 dana pre poĉetka putovanja;
-80% od 14 do 7 dana pre poĉetka putovanja;
-95% od 6 do 3 dana pre poĉetka putovanja;
-100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta.
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaţe putovanje (preko 90 dana), Organizator ima pravo naknade samo za uĉinjene
administrativne troškove.
b) za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, Ċaĉke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan
ugovor:
-20 % ako se otkaţe od 119 do 90 dana pre poĉetka putovanja;
-50 % ako se otkaţe od 89 do 60 dana pre poĉetka putovanja;
-80 % ako se otkaţe od 59 do 45 dana pre poĉetka putovanja;
-100 % ako se otkaţe od 44 do pre poĉetka ili u toku putovanja.
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaţe putovanje (preko 120 dana), Organizator ima pravo naknade samo za uĉinjene
administrativne troškove.

Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje
vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi Organizatoru
naknaditi samo stvarne, odnosno uĉinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je
do otkaza došlo zbog:

 • iznenadne bolesti ili smrti Putnika, braĉnog druga, deteta, roditelja, breta ili sestre, usvojioca ili usvojenika;
 • poziva za vojnu veţbu Putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvaniĉno proglašenih od nadleţnog organa
  zemlje putovanja.
  Za navedene sluĉajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog
  osiguranja po osnovu privremene spreĉenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu
  listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izriĉito potvrĊuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno
  umrlicu, odnosno poziv za vojnu veţbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja
  Putnika, sluĉajevi lokalnih teroristiĉkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode,
  klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadleţnih drţavnih organa domicilne ili zemlje
  putovanja.
  Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrĊeno iznenadno i neoĉekivano oboljenje, odnosno
  infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zakljuĉenja ugovora o putovanju , a takve je prirode da
  zahteva leĉenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava poĉetak – korišćenje ugovorenog putovanja.
  Organizator, u sluĉaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, duţan je Putniku
  izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i uĉinjenih troškova po osnovu
  zamene.
  Organizator je, u sluĉaju zamene Putnika, obavezan da sa novim putnikom zakljuĉi Ugovor. U sluĉaju odustanka od
  putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravaĉa. Kod odustanka
  od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i
  drugih obaveza.
  Kod brodskih krstarenja, hotelskih usluga i putovanja „na upit” ĉesto su obavezni kazneni penali, odnosno odreĊen iznos
  novca koji se zadrţava prema pravilima izvršioca usluga, a na koje Organizator ne moţe uticati o ĉemu Organizator
  obaveštava Putnika u Programu putovanja.
  12.2. Nakon otpoĉinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od
  ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko
  mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja.
  Ukoliko je u pitanju beznaĉajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobaĊa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora
  ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrĊeni Ugovorom, Organizator je duţan da sprovede odreĊene mere, kako bi se
  moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okonĉanja turistiĉkog putovanja bez
  dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa taĉkom 14. ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.
  Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i
  plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
 1. OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije ukljuĉeno putno osiguranje.
  Organizator savetuje zakljuĉenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje
  od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna
  osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zakljuĉuje, samo izmeĊu Putnika i osiguravajuće
  kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da proĉitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o
  osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zakljuĉivanju ugovora o
  osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrĊuje da mu je informisan i upućen na obezbeĊenje, paketa putnog
  osiguranja.
  Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporuĉuje da isto sam obezbedi,
  jer to moţe biti razlog da pograniĉne vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti znaĉajne troškove
  eventualnog leĉenja.
  U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000 eura i garanciju putovanja za
  kategoriju licence A u visini od 30.000 eura, kojom se za sluĉaj
  A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeĊuju: 1. troškovi nuţnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa
  putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraţivanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o
  turistiĉkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraţivanja uplaćenih sredstava Putnika u
  sluĉaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraţivanja razlike izmeĊu
  uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turistiĉkom putovanju i sredstava sniţenih srazmerno neizvršenju ili
  nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za sluĉaj;
  B) naknade štete obezbeĊuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimiĉnim ispunjenjem ili
  neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su odreĊene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1.
  za potraţivanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turistiĉkom putovanju koje Organizator putovanja
  nije realizovao i 2. za potraţivanje razlike izmeĊu uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turistiĉkom putovanju i
  sredstava sniţenih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period
  pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turistiĉkog putovanja, odnosno do povratka
  Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000033164 od 22.02.2023. Akcionarskog društva za
  osiguranje MILENIJUM OSIGURANJE. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana
  od dana nastanka osiguranog sluĉaja, Akcionarskog društva za osiguranje MILENIJUM OSIGURANJE.
  Korisnik garancije, putnik aktivira polisu, odnosno garanciju putovanja bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od
  dana nastanka propisanog sluĉaja kod davaoca garancije Akcionarskog društva za osiguranje MILENIJUM
  OSIGURANJE, pisanim putem ili telegramom na adresu Milutina Milankovića 3b Beograd, ili na mail:
  office@milenijum-osiguranje.rs
  (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanţne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke
  Arbitraţnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošaĉkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim
  uslovima YUTE.)
 2. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŢBA I REŠAVANJE SPOROVA:
  Organizator putovanja je duţan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o naĉinu i mestu podnošenja
  reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena. Organizator
  putovanja je duţan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, i da je ĉuva najmanje dve godine, od dana podnošenja
  reklamacije Putnika.
  Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u
  hitnim sluĉajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pruţaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili
  ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno Organizatoru.
  Za pomoć, hitne i druge sluĉajeve, kao i reklamacije Putnik moţe kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381 11

6557221, radnim danima od 09:00h – 15:00h, subotom od 09:00h – 12:00h, po srednjeevropskom vremenu ili preko e-
maila: seniortravel.bgd@gmail.com. Za hitne i sliĉne postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto

putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se moţe kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno saraĊjuje u postupka po reklamaciji radi rešenja problema u primerenom roku u
zavisnosti od prirode reklamacije /od 24 do 48 sati/ (npr. kvar friţidera, nestanak struje ili vode, loše oĉišcćen apartman i
dr. nedostaci) i prihvati ponuĊeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu
mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe potpisuju. Putnik
zadrţava jedan primerak ove potvrde. Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već
iskljuĉivo Organizator. Putnik ne moţe da zahteva srazmerno sniţenje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako
nesavesno i na propisani naĉin propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i
Organizatora o nedostacima IzmeĊu pruţenih i ugovorenih usluga. Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta,
Putnik je obavezan u roku od petnaest dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana utvrĊivanja
„nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, raĉune o plaćenim
troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, ĉinjeniĉno konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika
ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni izmeĊu ugovorenih i neizvršenih, odnosno
delimiĉno izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim
punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinaĉno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.
Organizator preporuĉuje je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Turistiĉkoj agenciji
“SENIOR TRAVEL D.O.O. BEOGRAD”, ul. Deligradska br. 27, 11000 Beograd
Putnik moţe da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je zakljuĉio Ugovor o putovanju, odnosno drugom
mestu koje je odreĊeno za prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaĉu zapisa, uz dostavu
dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.
Organizator je duţan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazloţene i dokumentovane reklamacije, po uĉinjenoj
reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i da Putniku izda pisanu
potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, saopšti broj pod kojim je zaveden njegova
reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.
Organizator je duţan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku
od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja moţe produţiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati
u knjigu reklamacija. Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor,
da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja. Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim obiĉajima, u
zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniţenje cene po reklamaciji Putnika moţe dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne moţe
obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po
osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimiĉno izvršene
usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniţenja cene, ili koji drugi vid naknade,
podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj naĉin odrekao svih daljih
potraţivanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na ĉinjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu
o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konaĉnom razrešenju meĊusobnih spornih odnosa. Smatraće se, da je povraćaj
razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim
uslovima putovanja YUTE, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pruţene usluge, u

skladu sa cenovnikom neposrednog pruţaoca usluga, koji je vaţio na dan zakljuĉenja Ugovora o putovanju, i drugim
raspoloţivim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatraće se
preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom Ugovora.

 1. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAĈNE USLUGE:
  15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste
  kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji ukljuĉuje samo uslugu smeštaja u odreĊenim terminima,
  koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je saĉinio po zahtevu
  Putnika. Na Program po zahtevu Putnika, analogno se primenjuju odredbe prethodnih taĉaka ovih Opštih uslova, osim
  ako ovom taĉkom nije drugaĉije regulisano.
  Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o ĉemu je duţan, pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza
  Ugovora predstavlja osnov za obraĉun naknade koja pripada Organizatoru, izraţene procentualno u odnosu na ukupnu
  cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugaĉije odreĊeno i to:
  -15 % ako se putovanje otkaţe od 60 do 30 dana pre poĉetka putovanja;
  -20 % ako se otkaţe 29 do 20 dana pre poĉetka putovanja;
  -40 % ako se otkaţe 19 do 15 dana pre poĉetka putovanja;
  -80 % ako se otkaţe 14 do 10 dana pre poĉetka putovanja;
  -90 % ako se otkaţe 9 do 6 dana pre poĉetka putovanja;
  -100 % ako se otkaţe 5 dana pre poĉetka putovanja ili u toku putovanja. Ukoliko Putnik blagovremeno otkaţe putovanje
  (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade samo uĉinjenih administrativnih troškova.
  15.2. Pojedinaĉne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu uslugu, koja ne obuhvata uslugu
  noćenja, Organizator nastupa samo kao posrednik tuĊe usluge. Za individualne i „rezervacije na upit”, Putnik polaţe na
  ime troškova rezervacije depozit, koji ne moţe biti manji od 50 eur, u dinarskoj protivvrednosti, po zvaniĉnom srednjem
  kursu dinara na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uraĉunava u cenu usluge.
  Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne
  prihvati ponuĊenu ili potvrĊenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadrţava
  posrednik usluge, u celosti.
  Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepaţnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja
  kod individualnih turistiĉkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik izmeĊu Putnika i neposrednih
  pruţaoca usluga (npr. pojedinaĉna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.).
  Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinaĉnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, iskljuĉivo izmeĊu Putnika i
  svakog pojedinaĉnog pruţaoca usluge.
 2. INFORMACIJE O PUTOVANJIMA
  Usmene informacije na prodajnim mestima o sadrţaju Programa i kvalitetu usluga koje se razlikuju od onih koje su
  sadrţane u pisanom Programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju Organizatora i ne mogu da budu
  osnov za isticanje prigovora ili reklamacije Putnika.
  Podaci o klimi, temperaturi, kursevima valuta i sliĉno, navedeni u Programu putovanja su okvirni, potiĉu iz razliĉitih
  izvora i podloţni su promenama, pa se smatraju okvirnim informacijama, koje takoĊe, ne mogu da budu predmet
  prigovora ili reklamacije Putnika.
 3. ZAŠTITA LIĈNIH PODATAKA PUTNIKA:
  Liĉni podaci Putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da liĉne
  podatke Organizator moţe koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri ĉemu se ne mogu saopštavati
  adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odreĊenim posebnim propisima.
 4. OBAVEZNOST PRIMENE:
  Organizator moţe Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugaĉije odredbe u odnosu na ove Opšte
  uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pruţaocima usluga i iz drugih razloga, kao i za putovanja sa
  posebnim sadrţajima (povodom odrţavanja sportskih, kongresnih i sliĉnih meĊunarodnih manifestacija i posebnim
  vidovima turizma – Ċaĉki, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) koje ĉine sastavni deo Ugovora o tim putovanjima.
  Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost ĉitavog Ugovora o putovanju, što vaţi i za ove
  Opšte uslove.
  Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrĊuje da su mu uruĉeni sledeći dokumenti: Potvrda o garanciji putovanja, Program
  putovanja, Opšti uslovi putovanja i Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata.
  Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadleţnost Arbitraţnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14 za rešavanje
  meĊusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA i propisa R. Srbije.
  Ugovaranjem nadleţnosti Arbitraţnog suda YUTA, ne uskraćuju se prava Putnika da pokrene odreĊeni postupak ili da
  upotrebi odreĊeno pravno sredstvo za zaštitu svojih prava, na naĉin predviĊen propisima R. Srbije..
  Ovi Opšti uslovi vaţe od 24.02.2023. godine