BUDIMPEŠTA- Prestonica kulture

2 noćenja sa doručkom + autobuski prevoz Termin: 21 – 23. maj 2023.god

Šta obilazimo:
(pešački i panoramski razgled) Trg heroja, Dvorac Vajdahunjadvar, Kuća terora, Opera, Budimski dvorac,  Sent Andreju, Vaci ulicu i  krstarimo Dunavom

Program putovanja

1.dan                                                                               BEOGRAD – BUDIMPEŠTA

Polazak iz Beograda u jutarnjim časovima (Skerlićeva ulica).(tačno vreme polaska biće poznato najkasnije dan pred putovanje – Organizator šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska

Vožnja prema Budimpešti, sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i potrebnim pauzama. Mađarska prestonica leži na obe obale Dunava, koje je dele na dve istorijske celine, Budim i Peštu. Budimska strana je starija i u njoj se nalazio dvor ugarskih kraljeva. Pešta je počela da se razvija u drugoj polovini devetnaestog veka, a svoj sadašnji izgled dobija do Prvog svetskog rata. Po dolasku sledi panoramski i pešački razgled grada: Trg heroja, dvorac Vajdahunjadvar, Kuća terora, Opera, Budimski dvorac…. Nakon obilaska, slobodno vreme za individualne aktivnosti. Smeštaj u hotel. Noćenje. 

  1. dan     SENT ANDREJA – KRSTARENJE DUNAVOM

Doručak. Polazak na izlet u Sent Andreju. Gradić se nalazi na oko 20 kilometara od Budimpešte, a nekada je bio centar okupljanja Srba u Ugarskoj. O tome svedoče brojni spomenici kulture, kao što su Trgovački krst, Kuća Vuka Karadžića. Požarevačka crkva, Beogradska crkva, Blagoveštenska crkva…. Po obilasku slobodno vreme za individualne aktivnosti. U popodnevnim časovima povratak u hotel. U večernjim časovima odlazak na krstarenje Dunavom. Budimpešta je najlepša sa vode, kada znamenitosti grada zasvetle u večernjoj dekoraciji. Krstarenje u trajanju od sat vremena. Povratak u hotel. Noćenje.

  1. dan BUDIMPEŠTA – BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme u Vaci ulici. Glavna pešačka ulica u Budimpešti sastoji se iz dva dela, stari i novi Vaci. Ispunjena je restoranima, kafićima, a u njoj se nalazi i jedna od najpoznatijih poslastičarnica, čuveni Žerbo. Nastavak puta do jednog od tržnih centara. Slobodno vreme za šoping. Polazak ka Srbiji. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

CENA

REDOVNA CENA: 147 EUR

CENA ARANŽMANA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA PENZIONERSKI SERVIS: 133 EUR

(PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NBS)

U cenu je uključeno:

– Prevoz autobusom turističke klase, – Smeštaj u hotelu 3* u Budimpešti, na bazi 2 noćenja sa doručkom, u 1/2 i 1/3 sobama (prema lokalnoj kategorizaciji-tačan naziv hotela biće poznat najkasnije 7 dana pred putovanje)
– SENT ANDREJA
– KRSTARENJE DUNAVOM

– Poseta nekom od tržnih centara
– Boravišna taksa i osiguranje
– Usluge turističkog vodiča tokom putovanja i obilazaka
– Troškove ogranizacije putovanja.

U cenu nije uključeno:

– Doplata za jednokrevetnu sobu na upit
– Međunarodno putno zdravstveno osiguranje – mogućnost doplate u agenciji
– Individualni troškovi i nepomenute usluge

NAČINI PLAĆANJA:

a) Prilikom rezervacije kompletnog iznosa gotovinski, platnim karticama ili na račun agencije;

b) Prilikom rezervacije 30%, a ostatak u jednakim mesečnim ratama, do 15-og u mesecu, poslednja rata 10 dana pre polaska, na račun agencije ili u kancelariji agencije gotovinski ili platnim karticama;                                                                            c) Prilikom rezervacije 30%, a ostatak u jednakim ratama čekovima građana (realizacija posle 10-og u mesecu, počevši od narednog meseca u kome je izvršena rezervacija. Realizacija poslednjeg čeka u mesecu koji prethodi putovanju

VAŽNE NAPOMENE:

* Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona. Organizator putovanja dva dana pred put šalje obaveštenje o polasku sms porukom.

*Ukoliko putnik ne dobije sms poruku, dužan je da kontaktira agenciju radi dobijanja tačnih informacija o polasku.

* Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

* Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

* Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

* Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

* Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

* Rok za prijavu uglavnom od popunjenosti

* Maloletni putnici prilikom putovanja u inostranstvo moraju imati overenu saglasnost roditelja

* Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

* Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

* Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

* Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

* Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja ne odgovara zbog gubitka ličnih stvari

* Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

* Agencija zadržava pravo korekcije cene aranžmana u slučaju promena na devizom tržištu, a koja utiču na promene cena usluga

Molimo Vas da pre zaključenja Ugovora o putovanju pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU
AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA
ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA SENIOR TRAVEL OTP LICENCA 11/2023
VAŽNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA

Opšte informacije

Vrsta izleta

Evropski gradovi

Lokacija

Mađarska

Datum putovanja

21 – 23. maj 2023.god

Popust

Za članove udruženja penzionerski servis

Pogledajte još

EVROPSKI GRADOVI

EVROPSKI GRADOVI